Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2018 rok

Szkolenie „Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych. Nowe wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań za 2018 rok” obejmuje zasady dokonywania odpisów aktualizujących wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Program:

 • Regulacje prawne w zakresie odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych w zakresie należności, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących należności
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących środki trwałe
 • Metody ustalania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne
 • Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących
 • Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym
 • Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
 • Praktyczne przykłady ustalania odpisów
 • Praktyczne problemu w ustalaniu odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych
 • Pytania

Terminy i lokalizacje w 2018 r.:

 • 9 listopada | Wrocław
 • 20 listopada | Poznań
 • 22 listopada | Łódź
 • 26 listopada | Piła
 • 27 listopada | Bydgoszcz
 • 28 listopada | Warszawa
 • 29 listopada | Gdańsk
 • 4 listopada | Kielce
 • 7 grudnia | Rzeszów
 • 10 grudnia | Zielona Góra
 • 11 grudnia | Kalisz
 • 13 grudnia | Kraków
 • 17 grudnia | Katowice

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapewniamy komfortowe, klimatyzowane sale konferencyjne w centrach miast (dokładny adres podamy zgłoszonym uczestnikom) Każdy uczestnik poza częścią merytoryczną otrzyma:

 • możliwość otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania zadane prowadzącemu
 • możliwość dyskusji z uczestnikami szkolenia
 • skrypt z prezentacją
 • certyfikat
 • zaproszenie do korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych i obiadu

Informacje o prowadzącym
Pytania do organizatorów

Koszt udziału:

 • 360 zł + 23% VAT (szkolenia finansowane w minimum 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT)
 • W przypadku zgłoszeń 4+ uczestników z jednej instytucji, prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty

Formularz zgloszenia_doc
Formularz zgloszenia_pdf

jdnostki budzetowe